Cổ Tức Là Gì? 3 Hình Thức Chi Trả Cổ Tức Theo Quy định

Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp chia cho các nhà đầu tư với nhiều mục đích. Để hiểu rõ Cổ tức là gì?mời bạn đọc theo dõi bài viết sau của Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Vận Tải Hải Phòng Vui lòng.

Cổ tức là gì?

Cổ tức có tên tiếng Anh làdividend, là một thuật ngữ chỉ phần thu nhập của một công ty được chia cho các cổ đông do hội đồng quản trị của công ty quyết định. Hầu như tất cả các cổ đông đều được hưởng phần lợi nhuận này miễn là họ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

LỖI 41629855

Căn cứ vào điểm 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, khái niệm cổ tức được định nghĩa là: “lợi nhuận ròng được trả trên mỗi cổ phần bằng tiền hoặc tài sản khác”.

Quảng cáo

Ngoài các công ty và doanh nghiệp, quỹ tương hỗ hoặc quỹ hoán đổi danh mục cũng trả lợi nhuận sau thuế bằng cổ tức.

Mục đích của cổ tức là gì?

Đối với các nhà đầu tư, cổ phiếu là phương tiện để họ tạo ra lợi nhuận và cổ tức là khoản thu nhập mà họ nhận được sau các khoản đầu tư này.

Quảng cáo

Đây cũng là một phương tiện để một doanh nghiệp chứng minh rằng nó trong sạch, phản ánh tích cực hình ảnh của công ty và giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

mục đích

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tổng số tiền mà một doanh nghiệp trả cho mỗi cổ đông dựa trên thu nhập ròng của công ty, được tính bằng phần trăm thu nhập của cổ đông phổ thông, thông qua cổ tức.

Số tiền mà công ty giữ chưa thanh toán sẽ được sử dụng cho các dự án đầu tư trong tương lai và để thanh toán các khoản nợ tài chính trong quá trình kinh doanh.

Tỷ lệ này còn được gọi là tỷ lệ xuất chi. Bạn có thể tính tỷ lệ chi trả cổ tức theo hai cách:

Lưu ý 2021 09 22 231806

1664254557 908 1 1

Các hình thức trả cổ tức

 • Trả bằng tiền mặt.
 • Thanh toán bằng cổ phiếu công ty.
 • Thanh toán bằng tài sản của công ty: đây là hình thức ít được sử dụng tại các doanh nghiệp.
Tham Khảo Thêm:  Những cách phối đồ Hàn Quốc theo mùa chuẩn stylish

Các hình thức đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Ngoài ra cổ đông còn có các quyền khác như quyền mua cổ phần ưu đãi.

4 cách để ngừng thanh toán tiền cho người bán

Trả cổ tức trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp

Căn cứ Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ phần phổ thông khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho từng loại cổ phần ưu đãi.
 • Cổ tức trả cho cổ phiếu phổ thông được xác định dựa trên lợi nhuận ròng thực hiện và khoản chi trả cổ tức được khấu trừ từ lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ phần phổ thông khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Tạo quỹ công ty và đền bù các khoản lỗ trước đây theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Cổ tức có thể được trả bằng tiền mặt, cổ phiếu công ty hoặc tài sản khác được quy định tại điều lệ công ty. Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì phải thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo phương thức thanh toán do pháp luật quy định.
 • Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm cho các cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày trả cổ tức. Thông báo phải bao gồm những điều sau đây:

– Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

– Tên, mã số công ty hoặc số văn bản pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Thời gian và cách thức trả cổ tức;

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong khoảng thời gian từ thời điểm chốt danh sách cổ đông đến thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
 • Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn cổ phần tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được dùng để trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc trả cổ tức.
Tham Khảo Thêm:  Tiết kiệm thời gian với 4 bí kíp giảm nhăn trên đồ công sở

Lợi ích của việc trả cổ tức là gì?

Trả bằng tiền mặt

 • Giúp nhà đầu tư đảm bảo lợi nhuận
 • Dễ dàng thu hút nhiều cổ đông
 • Mang lại thu nhập đều đặn cho cổ đông cùng với khả năng tăng trưởng vốn

Thanh toán bằng cổ phiếu

 • Giải quyết vấn đề thiếu tiền thanh khoản, tạo sự kết nối bền vững hơn giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.
 • Không thay đổi vốn đầu tư cho tương lai, giúp doanh nghiệp có nhiều vốn lưu động
 • Tránh thuế
 • Nhà đầu tư có thể chọn bán để lấy tiền mặt hoặc nắm giữ để có tỷ lệ xuất chi cao hơn vào lần tới.

Nhược điểm của việc trả cổ tức là gì?

Trả bằng tiền mặt

 • Nộp thuế 5%, thu nhập sẽ giảm
 • Chứng tỏ công ty chưa thực sự chắc chắn về các dự án trong tương lai
 • Giảm sổ quỹ tiền mặt của doanh nghiệp

Thanh toán bằng cổ phiếu

 • Giá cổ phiếu thực sự giảm
 • Tăng rủi ro đầu tư
 • Chính sách cổ tức có thể được thay đổi bằng cách ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt tốt hơn?

Trong khi cổ tức được trả dưới dạng cổ phiếu công ty, cổ tức tiền mặt được trả bằng tiền mặt.

Ví dụ, hãy xem xét một công ty có cổ tức bằng cổ phiếu hàng năm là 15%. Điều này sẽ cho phép chủ sở hữu 100 cổ phiếu sở hữu thêm 15 cổ phiếu. Ngược lại, hãy xem xét một công ty phát hành $1,50 cổ tức tiền mặt hàng năm cho mỗi cổ phiếu, vì vậy chủ sở hữu của 100 cổ phiếu sẽ nhận được tổng cộng $150 cổ tức hàng năm.

Lưu ý 2021 09 22 223448

Để đưa ra quyết định nên trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu, doanh nghiệp nên cân nhắc ưu điểm và nhược điểm của các loại hình này. Dựa trên nguyên tắc đầu tiên của kinh tế học: “Mọi người phải đối mặt với sự đánh đổi”, các doanh nghiệp phải chọn giảm số tiền đầu tư để thu lại lợi nhuận sau này hoặc giảm giá trị cổ phiếu của công ty.

Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ đông có các quyền sau đây khi sở hữu cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp:

Vấn đề về quyền cổ tức là gì?100013

Quyền tham gia và bỏ phiếu

Căn cứ vào khoản 3 điều 117 và khoản 6 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì những cổ đông này không có quyền biểu quyết và quyền dự họp, đề xuất họp, trừ trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ thay đổi quyền và nghĩa vụ của họ. của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi. Các nghị quyết này chỉ được thông qua khi được 75% tổng số cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi tán thành.

Tham Khảo Thêm:  Hàng Real Là Hàng Gì? Khác Gì Với Hàng Auth, Rep 1:1 Và Fake

Quyền nhận cổ tức

Theo điểm a, khoản 2, điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020, người sở hữu cổ phần ưu đãi nhận được lợi nhuận cao hơn lợi tức của cổ đông phổ thông hoặc một tỷ lệ cố định hàng năm.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ nhận được hai loại cổ tức, đó là cổ tức cố định, tức là cổ tức cố định. phần lợi nhuận mà cổ đông nhận được hàng năm, không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty, và cổ tức thưởng được xác định bằng cổ phiếu ưu đãi.

Quyền chuyển nhượng

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế việc chuyển nhượng.

Quyền tiếp cận thông tin

Theo điểm đ và e khoản 1 điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông có quyền:

 • Rà soát, tra cứu và trích xuất thông tin về tên và địa chỉ liên hệ trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác của mình;
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu

Mất nhiều thời gian để nhận cổ phiếu về tài khoản do giao dịch giấy tờ theo các bước:

 • Công ty được đăng ký huy động vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Thực hiện theo các bước để liệt kê nhiều cổ phiếu hơn.
 • Số cổ phiếu này được chuyển vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Thời gian để thực hiện các thủ tục này có thể mất từ ​​30-60 ngày hoặc hơn, do đó, bạn sẽ mất nhiều thời gian để trở thành chủ sở hữu số cổ phần đó. Trong thời gian này, giá trị cổ phiếu có thể thay đổi so với thời điểm công bố chia cổ tức.

100013 1

Hay nhin nhiêu hơn:

Qua bài viết chắc hẳn các bạn đã hiểu cổ tức là gì và những thông tin liên quan đến loại hình chi trả này rồi phải không? Like và share bài viết để ủng hộ trường Trung cấp nghề GTVT Hải Phòng cập nhật những thông tin hữu ích nhé.

Nền tảng xem trực tiếp bóng đá Chaolua TV hy vọng thông qua bài viét Cổ Tức Là Gì? 3 Hình Thức Chi Trả Cổ Tức Theo Quy định có thể giúp bạn tìm được thông tin hữu ích.

Related Posts

Xu hướng thời trang teen thu đông 2019

trang chính S Bảo quản quần áo Xu hướng thời trang luôn đổi mới và thay đổi theo năm tháng. Trong đó, xu hướng thời trang teen…

Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

1. Kem dừa Kem dừa với vị ngọt của nước cốt dừa hòa cùng vị béo của lòng đỏ trứng gà và kem tươi đã tạo nên…

Dùng Nước Xả Vải Thật Hiệu Quả

Sử dụng nước xả vải (hay còn gọi là nước xả vải) như Comfort có rất nhiều lợi ích. Chất làm mềm vải thấm sâu vào bên…

Bạn đã hiểu hết các ký hiệu giặt là trên quần áo?

Bạn đã bao giờ để ý đến các ký hiệu giặt là trên nhãn mác quần áo chưa? Bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của từng…

Cách Làm Sạch Giày Da | Bảo Quản Giày Da

Bạn muốn đôi giày da yêu thích của mình luôn sạch sẽ và như mới? Hãy tham khảo những cách làm sạch giày da và chăm sóc…

Cách dùng nước xả vải cho máy giặt

Ý chính: Máy giặt xả quần áo nhiều lần và tốn nhiều nước hơn giặt tay, vì vậy bạn nên dùng nước xả vải đậm đặc như…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *