Warehouse Là Gì? Thuật Ngữ Dân Logistics Phải Nắm Vững

Logjistika është një pjesë e zinxhirit të furnizimit që përfshin punën e përgjithshme në lidhje me mallrat duke përfshirë paketimin, transportin, ruajtjen dhe ruajtjen deri në dorëzimin e mallrave te konsumatori përfundimtar. Në veçanti, magazina është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e aktiviteteve logjistike. Në artikullin e mëposhtëm, Shkolla Profesionale e Transportit Hai Phong do të eksplorojë me ju thelbin Çfarë është magazina? dhe informacione të lidhura me magazinë që duhet të dini.
çfarë është magazina

Çfarë është Magazina?

Magazina (magazina ose magazina) është një vend për të ruajtur një sasi të madhe produktesh dhe furnizimesh në procesin e biznesit dhe prodhimit të një ndërmarrjeje, ku produktet shkojnë nga prodhuesi përpara se të shpërndahen te shitësit.

Në një kuptim të thjeshtë, një magazinë është një vend për të ruajtur dhe ruajtur të gjitha materialet dhe mallrat (produkte gjysëm të gatshme ose të gatshme) me synimin për t’i ofruar klientëve në kohën më të shpejtë koston më optimale, kur ju nevojitet.

Klasifikimi i magazinës

Në industrinë e logjistikës, magazinat ndahen në 7 kategoritë kryesore të mëposhtme:

Reklamim

 • Magazina e kontrolluar nga klima
 • Magazine Private
 • Magazina Publike
 • Magazina e automatizuar
 • Magazina e lidhur
 • Stacioni i mallrave me kontejnerë (CFS ose me pakicë)
 • Magazina e Pezullimit Tatimor

Cili është roli i magazinës?

Për sa i përket rolit të magazinës, shumica e njerëzve pretendojnë se janë një pjesë thelbësore e zinxhirit aktual të furnizimit. Pra konkretisht, si manifestohet kjo?
Cili është roli i magazinës?
Ruajtja dhe ruajtja e mallrave ka një ndikim të drejtpërdrejtë në furnizimin e mallrave në treg, madje edhe në strategjinë e biznesit të kompanive dhe bizneseve sot.

Në fakt, menaxhimi i mirë i magazinës në Logjistikë do t’i sjellë bizneseve shumë përfitime si:

Reklamim

 • Ulja e kostove në procesin e prodhimit, transportit dhe shpërndarjes së mallrave për bizneset, shfrytëzimi ekonomik dhe efikas i ambienteve të magazinës.
 • Kompanitë dhe ndërmarrjet organizojnë në mënyrë proaktive ruajtjen dhe transportin e dërgesave të së njëjtës madhësi dhe rrugë në vende të ndryshme brenda një periudhe të arsyeshme kohore. Si rezultat, kostoja për njësi të produktit është ulur ndjeshëm.
 • Sigurimi dhe ruajtja e një furnizimi të qëndrueshëm të mallrave që biznesi të jetë gati për të përmbushur të gjitha nevojat për klientët menjëherë.

Për shkak se një magazinë mund të ruajë një sasi të madhe mallrash, ajo ofron shpejt shërbimin më të mirë për klientët, gjithashtu bizneset mund të jenë proaktive në furnizimin e sasisë, cilësisë, gjendjes dhe llojit të duhur të mallrave.

 • Duke ndihmuar që procesi i transportit të bëhet më i përshtatshëm, mallrat u dërgohen klientëve në vendin e duhur, në kohën e duhur dhe në kohën e duhur sipas angazhimit.
 • Me një sistem të madh magazine dhe kapacitet të madh magazinimi, bizneset mund të bëjnë një ndryshim për të rritur pozicionin e tyre konkurrues në treg.
Tham Khảo Thêm:  Top 10 Vị Trí Nốt Ruồi Phú Quý Trên Mặt Phụ Nữ đầy Vượng Khí

Cilat janë detyrat kryesore në magazinë?

Prandaj, magazina në Logjistikë kërkohet të kryejë mirë detyrat kryesore si:

 • Ruani dhe siguroni furnizimin e mallrave në treg.
 • Sigurohuni që mallrat të ruhen të paprekura, në përputhje me standardet e cilësisë dhe sasisë dhe të mos ndikohen nga faktorë të jashtëm gjatë ruajtjes.
 • Mbështetni shpejt aktivitetet e prodhimit kur është e nevojshme, siguroni burimin e lëndëve të para për ndërmarrjet prodhuese dhe burimin e mallrave për ndërmarrjet tregtare.
 • Ndihma e bizneseve për të mbledhur mallra në një vend në mënyrë që mallrat të klasifikohen, ruhen dhe menaxhohen në mënyrën më efektive dhe shkencore.
 • Përgatitni porositë, renditni mallrat për ruajtje, ndani ato në tufa të vogla, grumbulloni ose përpunoni për të përmbushur më së miri kërkesat e dorëzimit, magazinimit ose transportit të pjesëve përkatëse.

Cilët janë punonjësit kryesorë në magazinë?

Disa koncepte të lidhura

Çfarë është depoja e të dhënave?

Koncepti i një depoje të dhënash (depo të dhënave) u shfaq për herë të parë në vitin 1988, i prezantuar nga dy studiues të IBM, Barry Devlin dhe Paul Murphy.

Ky është një vend ku të dhënat ruhen nga sistemi kompjuterik i një kompanie, në mënyrë që të mbështesë kërkimin dhe analizën e të dhënave historike që rrjedhin nga burimet e transaksioneve dhe të bëjnë raporte.

Nga atje organizatat mund të nxjerrin njohuri të vlefshme biznesi nga të dhënat për të përmirësuar planifikimin strategjik. Ky është përkufizimi i magazinës në mënyrën tradicionale në kohën kur lindi ky koncept i magazinës së të dhënave.
çfarë është depoja e të dhënave
Në një kuptim më të gjerë, një “magazinë e të dhënave” është një koleksion i madh i të dhënave të biznesit duke përfshirë metodat, teknikat dhe teknologjitë që janë nxjerrë, të unifikuara dhe të pastra.

Një magazinë e të dhënave shërben si një burim i vetëm i së vërtetës për një organizatë në fusha të shumta njohurish që vijnë nga një sërë sistemesh burimore si skedarët e regjistrit të aplikacioneve dhe aplikacionet transaksionale për t’u ofruar informacion përdoruesve.

Përveç kësaj, magazinat e të dhënave mund të quhen me emra të tjerë bazuar në funksione të tilla si sistemet e mbështetjes së vendimeve, sistemet e informacionit të menaxhimit, sistemet operative të informacionit dhe aplikacionet analitike.

Çfarë është një magazinë e lidhur?

Sipas gjuhës së specializuar të Logjistikës, një magazinë me bond është një zonë magazinash dhe kantieresh grumbullimi mallrash të vendosura në territorin kombëtar, të ndara nga zonat fqinje.

Qëllimi është ruajtja e përkohshme, ruajtja dhe kryerja e shërbimeve të tjera për mallrat me origjinë nga jashtë ose mallrat vendase që kanë kaluar procedura doganore dhe janë vendosur në një magazinë të lidhur sipas kontratës së ngarkesës ndërmjet pronarit dhe pronarit. eksport apo import.

Çfarë është Depoja e Kimistëve?

Çfarë është magazina kimike?
Përpara se të zbulojmë se çfarë është depoja e Kimikatit, le të flasim shkurtimisht për konceptin e kimikateve për ta kuptuar më mirë!

Tham Khảo Thêm:  Mẹo chọn lựa & chăm sóc quần áo cho bé để tránh việc khô da

Kimika, e njohur edhe si një substancë kimike, është një formë e materies që ka komponime dhe veti kimike konstante që krijohen nga formulat e industrisë kimike. Kimikatet ekzistojnë në katër forma: të ngurta, të lëngëta, të gazta ose plazma dhe nën ndikimin e temperaturës ose presionit mund të bëjnë që kimikatet të ndryshojnë gjendjen.

Magazina e kimistit është një vend për ruajtjen e kimikateve të përdorura në procesin e prodhimit të ndërmarrjeve. Struktura e ndërtimit dhe dizajni i magazinës duhet të jetë në përputhje me rregulloret, të sigurojë kushtet e përcaktuara të sigurisë dhe të jetë i përshtatshëm për kimikate të caktuara.

Çfarë është administratori i magazinës?

Administratori i magazinës ose në tërësi është një administrator i magazinës i ngarkuar për të mbikëqyrur menaxhimin, futjen e të dhënave dhe inventarin e të gjithë magazinës në një organizatë.

Në të njëjtën kohë, administratori i magazinës organizon gjithashtu prezantimin, rregullon punonjësit, siguron funksionimin e qetë të magazinës dhe gjurmon inventarin, menaxhon procedurat e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe cakton kohën e porosive, dërgimin e mallrave.

Administratorëve të magazinës mund t’u kërkohet gjithashtu të ndihmojnë me detyrat e përgjithshme në magazinë, të adresojnë nevojat e departamenteve të ndryshme brenda kompanisë dhe të sigurojnë një mjedis të pastër pune.

Çfarë është menaxheri i magazinës?

Menaxheri i magazinës mund të kuptohet përafërsisht me emrin në pozicione të tilla si menaxher i logjistikës, mbikëqyrës i magazinës, menaxher magazine, etj.

Përgjegjësia e tyre është të organizojnë dhe menaxhojnë sistemet e duhura, efikase të pritjes, ruajtjes dhe transportit dhe të arrijnë qëllimet e produktivitetit.

Në të njëjtën kohë, menaxheri i magazinës është përgjegjës për menaxhimin e personelit në departament, trajnimin, monitorimin dhe vlerësimin e punonjësve, mbajtjen e të dhënave financiare dhe statistikore dhe sigurimin e përmbushjes së qëllimeve të cilësisë dhe afateve të dorëzimit.

Për më tepër, menaxheri i magazinës është përgjegjës edhe për vendosjen e standardeve, sigurimin e respektimit të ligjeve për sigurinë dhe shëndetin e punonjësve në punë, si dhe sigurinë e magazinës.

Për shembull, kontrolli i temperaturës në ruajtjen e mallrave të specializuara: ushqime, farmaceutike ose materiale të rrezikshme.
Cili është menaxheri i magazinës?

Përshkrimi i punës së menaxherit të magazinës

Në varësi të madhësisë së biznesit dhe natyrës specifike të industrisë, një menaxher magazine mund të marrë punë të ndryshme, por në thelb, detyrat e tyre tipike përfshijnë:

 • Koordinimi, mbikëqyrja dhe mirëmbajtja e marrjes, porositjes, montimit, magazinimit dhe shpërndarjes përmes përpunimit të porosive, komunikimit me njësitë e transportit, punës me furnitorët dhe klientët Menaxhoni të dhënat në lidhje me operacionet logjistike, zbatoni politikat dhe procedurat e BNJ.
 • Përdorni hapësirën dhe pajisjet e trajtimit mekanik në mënyrë efikase, pajtohuni me kërkesat ligjore të zbatueshme të ruajtjes, kërkesat e trajtimit dhe transportit të materialeve dhe këshilloni për menaxhimin e magazinës dhe punë të tjera të lidhura.
 • Mbroni inventarin duke vendosur dhe përditësuar sistemet e kontrollit dhe monitorimit me protokollet dhe procedurat e sigurisë. Siguroni saktësinë e nivelit të inventarit duke kryer numërimin fizik, më pas duke përshtatur me sistemet e ruajtjes së të dhënave.
 • Mbikëqyr mirëmbajtjen dhe funksionimin e sistemeve të automatizuara të menaxhimit, ruajtjes dhe rikthimit të inventarit duke koordinuar përdorimin e sistemeve kompjuterike dhe automatizimin sipas nevojës.
 • Organizata planifikon kërkesat për kapacitet, ruan gjendjen fizike dhe mbikëqyr mirëmbajtjen e objekteve të magazinës, makinerive dhe pajisjeve.
 • Organizoni rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe trajnimin e punonjësve, monitorimin e performancës dhe përparimin e punës.
 • Merrni pjesë në seminare, forume, shoqata profesionale, shikoni botime profesionale, zgjeroni rrjetin e marrëdhënieve, etj. për të punuar me eprorët për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë profesionale.
 • Gjeneroni raporte dhe statistika koncize ditore, javore dhe mujore për drejtuesit e ekipeve.
 • Vizitoni klientët për të monitoruar cilësinë e shërbimit, përgjigjuni drejtpërdrejt me email ose telefon.
 • Ruajtja e standardeve rregullatore për sigurinë dhe shëndetin, higjienën dhe sigurinë në mjedisin e punës.
Tham Khảo Thêm:  Tại sao bạn bị dị ứng khi mặc quần áo mới mua?

Cili është ndryshimi midis një qendre dispeçimi dhe një magazine?

STT Pika e dallimit Magazina Qendra Koordinuese
së pari Emri anglisht – vietnamez Magazina – Magazinimi Qendra e Shpërndarjes – Qendra Koordinuese
2 Funksioni, qëllimi Ruani mallrat për një kohë të gjatë, shpërndani me frekuencë të ndërprerë. Ruani sasitë e kërkuara me mallrat, vendin dhe kohën e duhur; ofron shërbime me vlerë të shtuar: transport, cross-docking, përmbushje porosie, paketim, etj.
3 Klientët B2B dhe B2C B2B
4 Norma e qarkullimit të inventarit E ulët, e mesme I gjatë, fleksibël
5 Qëllimi i fokusuar Magazina fokusohet në ruajtjen dhe ruajtjen e sigurt dhe efektive të mallrave dhe metodave për të optimizuar kostot e ruajtjes. Ofroni shumëllojshmërinë më të mirë të shërbimeve, por megjithatë sigurohuni që të përmbushni kërkesat (koha e dorëzimit, cilësia e produktit dhe shërbimi) për klientët.
6 Aplikimi i teknologjisë – inxhinierisë Operacionet dhe të dhënat e thjeshta duhet të menaxhohen me Microsoft Excel për të kursyer kohë. Operacionet janë më komplekse.

Ndërtoni një zonë të veçantë të pajisur me teknologji moderne, pajisje dhe makineri të sofistikuara.

Të tilla si sistemet e marrjes, skanuesit e barkodit, softueri i specializuar i menaxhimit të magazinës për të lokalizuar dhe ruajtur produktet, etj. për të përpunuar porositë, për të menaxhuar magazinat, për të menaxhuar transportin, e kështu me radhë. …

7 Marrëdhënia Duke u fokusuar vetëm në optimizimin e kostos, duke i kushtuar pak vëmendje çështjeve të shërbimit ndaj klientit. Një urë e rëndësishme, që lidh furnitorët dhe klientët.

Të dyja plotësojnë nevojat e klientëve (kompanitë e jashtme, njësitë e brendshme) dhe zbatojnë në mënyrë efektive metodat e optimizimit të kostos për furnitorët.

Shiko me shume:

Artikulli ju ka dhënë informacione të dobishme se çfarë është një magazinë, ju lutemi Like dhe Shpërndaje për të mbështetur Shkollën Profesionale Hai Phong Transport për të vazhduar zhvillimin dhe ofrimin e më shumë artikujve me përmbajtje të mirë!

Nền tảng xem trực tiếp bóng đá Chaolua TV hy vọng thông qua bài viét Warehouse Là Gì? Thuật Ngữ Dân Logistics Phải Nắm Vững có thể giúp bạn tìm được thông tin hữu ích.

Related Posts

Xu hướng thời trang teen thu đông 2019

trang chính S Bảo quản quần áo Xu hướng thời trang luôn đổi mới và thay đổi theo năm tháng. Trong đó, xu hướng thời trang teen…

Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

1. Kem dừa Kem dừa với vị ngọt của nước cốt dừa hòa cùng vị béo của lòng đỏ trứng gà và kem tươi đã tạo nên…

Dùng Nước Xả Vải Thật Hiệu Quả

Sử dụng nước xả vải (hay còn gọi là nước xả vải) như Comfort có rất nhiều lợi ích. Chất làm mềm vải thấm sâu vào bên…

Bạn đã hiểu hết các ký hiệu giặt là trên quần áo?

Bạn đã bao giờ để ý đến các ký hiệu giặt là trên nhãn mác quần áo chưa? Bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của từng…

Cách Làm Sạch Giày Da | Bảo Quản Giày Da

Bạn muốn đôi giày da yêu thích của mình luôn sạch sẽ và như mới? Hãy tham khảo những cách làm sạch giày da và chăm sóc…

Cách dùng nước xả vải cho máy giặt

Ý chính: Máy giặt xả quần áo nhiều lần và tốn nhiều nước hơn giặt tay, vì vậy bạn nên dùng nước xả vải đậm đặc như…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *